REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ZABIERZ KSIĄŻKĘ NA FERIE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zabierz książkę na ferie” .
 2. Organizatorem Konkursu jest nauczyciel- bibliotekarz Aleksandra Budzowska
 3. Konkurs będzie trwał od 19.12.2022 r. do 13.01.2023 r.
 4. Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa w klasach IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do klas IV- VIII.
 2. Konkurs odbywa się w bibliotece szkolnej.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypożyczyć przynajmniej jedną książkę, która nie jest lekturą.
 4. Konkurs polega na podkreśleniu w tekście jak największej ilości tytułów książek
  i wierszy.
 5. Kartę z opowiadaniem otrzymuje się po wypożyczeniu książki.
 6. Kartę konkursową należy rozwiązać w bibliotece, na stanowisku do tego przeznaczonym.
 7. Konkurs jest indywidualny.
 8. Wypełnioną kartę należy czytelnie podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą,
  a następnie wrzucić do oznaczonego pudełka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wygrywa osoba, która zaznaczyła w tekście najwięcej tytułów książek i wierszy.
 2. Za I, II oraz III miejsce przewidziane są nagrody.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu
  i interpretacji rozstrzyga Organizator.