Rekrutacja do szkół średnich na stronie:

http://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja zasadnicza

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

15.05.2023

29.05.2023 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

15.05.2023

19.06.2023 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

30.05.2023 08:00

12.06.2023 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata

23.06.2023 08:00

10.07.2023 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

23.06.2023

10.07.2023 15:00

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół lub złożenie nowego wniosku

Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wcześniej złożonego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

18.07.2023 06:00

 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

18.07.2023 08:00

25.07.2023 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

26.07.2023 10:00

 

Publikacja list przyjętych