Kim jest Rzecznik Praw Ucznia:

 • to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską,
 • to osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc,
 • udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować,
 • jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych,
 • zachowuje dyskrecję!

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole została wybrana 
dr Anita Palimąka – nauczyciel historii i wos.

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

 • pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących dokumentów (w tym regulaminów) obowiązujących w szkole,
 • reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną,
 • świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

 • działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
 • uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych.
 • Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.
 • jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia: uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania; jest traktowany gorzej niż inni; niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów – może zgłosić się do Rzecznika.

Uprawnienia Rzecznika:

 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy!
 • Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron.

Sposoby działania Rzecznika:

 • załatwianie indywidualnych skarg,
 • udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
 • współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym,
 • wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną

Tryb postępowania Rzecznika w kwestiach spornych uczeń-uczeń:

 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 3. włączenie pedagoga szkolnego w sprawę̨ w razie nie rozstrzygnięcia sporu,
 4. w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 5. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązywania konfliktu podejmuje Dyrektor (w przypadku drastycznych konfliktów: bójki, zastraszenia, łamanie prawa, przeniesienia ucznia do innej klasy, szkoły).

Tryb postępowania Rzecznika w kwestiach spornych uczeń-nauczyciel:

 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. podjęcie mediacji ze stronami,
 3. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 4. wystąpienie do Dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu.

Jak skontaktować się z rzecznikiem:

 • najlepiej spotkać się z nim osobiście, bo w bezpośredniej rozmowie najłatwiej jest wszystko wyjaśnić. Można to zrobić nawet na przerwie i wtedy umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.
 • można skontaktować się w formie elektronicznej – za pomocą platformy MS TEAMS.

O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

 • wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową,
 • podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Ważne telefony

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców i pedagogów Fundacja „Itaka”

116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży „Fundacji Dzieci Niczyje” czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy, aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.

600 070 717 – Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy