Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

 


INSTRUKCJE – nowości w dzienniku elektronicznym

1. Jak odczytać w dzienniku elektronicznym ZADANIA DOMOWE wpisane przez nauczycieli? (kliknij)

2. Jak otworzyć i dodać ZAŁĄCZNIK na dzienniku elektronicznym? (kliknij)


Referaty, artykuły i prezentacje
(aby przeczytać kliknij w wybrany tytuł)

1. Moje dziecko ma wadę wymowy

2. Profilaktyka logopedyczna

3. Niebieska Karta

4. Wniosek o wyprawkę

5. Narkotyki w zasięgu ręki – prezentacja multimedialna

6. Wykaz pomocy terapeutycznych do utrwalenia wymowy w domu

7. Ekranowe dzieci

8. Metody wspomagające terapię seplenienia międzyzębowego

9. Metody wspomagające terapię logopedyczną


ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem
w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? (czytaj dalej)

OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (POBIERZ)


Opieka dentystyczna

 

Szanowni Państwo,

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078). Zgodnie z art. 4 ustawy za zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami są dyrektor szkoły oraz organ prowadzący szkołę.

Ustawa w sposób szczegółowy określa zadania podmiotów odpowiedzialnych za realizację wprowadzonych przepisów prawa.

Organ prowadzący szkołę/przedszkole obowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z:

1) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2) gabinetu dentystycznego spełniającego wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959).

3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole udostępnionego nieodpłatnie na podstawie umowy pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej

W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.

Mając na uwadze powyższe, Miasto Będzin wypełniając obowiązek ustawowy, z uwagi na brak gabinetów dentystycznych w szkołach prowadzonych przez Miasto Będzin, zawarło porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, tj. NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 797 424 880, stomat@wp.pl .

Wybór podmiotu wykonującego działalność leczniczą z siedzibą w Dąbrowie Górniczej spowodowany był faktem, iż na terenie Miasta Będzina nie funkcjonuje gabinet stomatologiczny objęty kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia, który świadczyłby usługi z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży.

Z kolei po stronie dyrektora szkoły/przedszkola leży współpraca z:

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania (art. 4 cytowanej ustawy).

Dyrektor zobowiązany jest również dopełnić obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy, tj.: „Rodzice wraz z wychowawcą w danym roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ustawie, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.”

Z uwagi na wejście w życie ustawy 12 września 2019 r. wychowawcy klas powinni poinformować rodziców/ opiekunów prawnych o przysługujących im uprawnieniach na najbliższym zebraniu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców/prawnych opiekunów.

Ponadto opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych (z wyłączeniem ortodoncji) wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.: pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na świadczenia ogólnostomatologiczne przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż ten, z którym organ prowadzący zawarł porozumienie na realizację świadczeń zdrowotnych.

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI (kliknij tutaj)


Wpłaty na rzecz RADY RODZICÓW

Wpłaty na rzecz RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie
można dokonywać na konto Rady Rodziców:

Getin Noble Bank S.A. 11 1560 1010 0000 9010 0024 2044


Opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym

Opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym również należy dokonywać na wskazane konto szkoły:

ING Bank Śląski 66 1050 1227 1000 0023 0114 9775

Informacje dotyczące wysokości opłaty w oddziale przedszkolnym należy uzyskać w sekretariacie szkoły lub u intendenta.