Prezydent Miasta Będzina zaprasza dzieci uczęszczające do klas I-IV na półkolonie letnie  organizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Będzina.  W Szkole Podstawowej nr 11 będą zorganizowane półkolonie w terminie: 1 lipca 2024. do 5 lipca 2024r. od godz. 8.00 do 15.00.

W programie m.in. zajęcia artystyczne , sportowe, zajęcia w Bawialni, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece i Muzeum Zagłębia.  oraz na basenie.  Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu z sekretariatem  szkoły. Zapisy od dnia 10 czerwca  2024 r. do 17 czerwca  w sekretariacie szkoły, koszt 280 zł , w tym obiad dwudaniowy i koszt ubezpieczenia. Przewidywane są dwie grupy po 15 dzieci każda.

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII 2024

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wypoczynku jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie.
 2. Szkoła organizuje półkolonie dla 30 uczestników (2 grupy).
 3. Uczestnikami mogą być dzieci klas I – IV zamieszkałe i uczęszczające do szkół podstawowych na terenie Miasta Będzina.
 4. Opłata za uczestnictwo w półkoloniach wynosi 280 zł.
 5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest terminowe złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.
 6. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w okresie od 1 lipca do 5 lipca 2024 r.
 7. Zajęcia będą przeprowadzone według ramowego planu wypoczynku. Plan zajęć sporządzony zostanie przez kierownika półkolonii.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć ze względów organizacyjnych i pogodowych, na które nie ma bezpośredniego wpływu.
 9. Szkoła zapewnia uczestnikom półkolonii fachową opiekę wychowawczą.
 10. Szkoła zapewnia uczestnikom półkolonii jeden ciepły posiłek dziennie.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.
 12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do przyprowadzenia dziecka w godzinach 07:00 – 08:00 i odebrania dziecka w godzinach 15:00 – 16:00.
 13. Dzieci odbierane są ze szkoły przez osoby upoważnione (załącznik nr 1 do Regulaminu).  W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dołączyć oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 

Rekrutacja

 1. Przyjęcia uczniów na półkolonie odbywają się na podstawie wypełnionej przez rodziców/ opiekunów prawnych „Karty kwalifikacyjnej”
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty.
 3. Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na półkolonie z powodu wyczerpania miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.
 4. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w półkoloniach, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 5. Kwalifikacji do przyjęcia dziecka na półkolonie dokonuje dyrektor szkoły.

 

Warunki uczestnictwa dziecka w półkoloniach

 1. Wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji regulaminu półkolonii i dostarczenie do sekretariatu szkoły od 10do 17 czerwca 2024 r.
 2. Uiszczenie opłaty za udział dziecka w półkoloniach tylko przelewem na konto
  Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie:
  Numer konta: 46 1050 1227 1000 0023 0093 3534
 3. Wpłat będzie można dokonywać od dnia 10 do 17 czerwca 2024 r. (liczy się data wpływu na rachunek bankowy organizatora).
 4. W treści przelewu należy umieścić następujące informacje: wpłata na półkolonie, imię i nazwisko dziecka.
 5. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie dopełni wszystkich ww. formalności w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkolonii, a zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy rezerwowej.
 6. Zwrot poniesionych kosztów będzie możliwy w przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego rezygnacji najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem półkolonii.
 7. Pojedyncze nieobecności w czasie trwania półkolonii należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły do godziny 7:45 w danym dniu. W takich przypadkach koszty nie będą zwracane.
 8. Rekrutacja na wolne ewentualne miejsca od 18 do 21 czerwca 2024 r.

 

Pozostałe postanowienia

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w półkolonii.
 2. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole oraz miejscach realizacji programu.
 3. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców i kierownika półkolonii.
 4. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy wychowawcy.
 5. Uczestnik dba o szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie.
 6. Uczestnik półkolonii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii.
 8. Organizator półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe uczestnika pozostawione w szatni. Wszelkie wartościowe rzeczy uczestnik przynosi na swoją wyłączną odpowiedzialność.
 9. W przypadku zgłoszenia do kierownika półkolonii nieobecności dziecka spowodowanej sytuacją losową przed rozpoczęciem turnusu rodzic/opiekun prawny dokonujący wpłaty za uczestnictwo w półkoloniach może ubiegać się o zwrot w wysokości 100% wyłącznie w przypadku możliwości wejścia na miejsce osoby rezygnującej dziecka z listy rezerwowej.