W dniach 17.03-19.03 (środa, czwartek, piątek) przeprowadzony zostanie test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbny egzamin ósmoklasisty) przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będzie się on odbywał w sposób stacjonarny, z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty jest przeprowadzony wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadawalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Każdego dnia egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa wedle ustaleń:

środa – język polski: 120 min. (180 min. dla uczniów z dostosowaniem),

czwartek matematyka: 100 min. (150 min. dla uczniów z dostosowaniem),

piątek – język angielski: 90 min (135 min. dla uczniów z dostosowaniem).

W tych dniach uczniowie klas ósmych wchodzą do szkoły o godz. 8.45 wyznaczonymi wejściami:

uczniowie klasy 8 A – wejście od sali gimnastycznej

uczniowie klasy 8 B – wejście główne

w maseczkach zakrywając usta i nos, przy wejściu dezynfekują ręce, posiadają przy sobie tylko dozwolone przybory piśmiennicze (pióro/długopis z czarnym tuszem niezmazywalnym, linijka na matematykę).

Następnie udają się do wyznaczonych sal:

uczniowie klasy 8 A – sala 39

uczniowie klasy 8B  – sala 48

uczniowie z dostosowaniami – sala 40

Do sal niedozwolone jest wnoszenie telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych (kalkulator, smartwatch).

PROCEDURY

OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

W CZASIE EPIDEMII

W DNIACH OD 17 MARCA 2021 r. DO 19 MARCA 2021 r.

 1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Uczeń nie może przyjść na test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test diagnostyczny należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem – maseczką jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test po zajęciu miejsc przez uczniów.
 10. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.
 1. Uczniowie – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Należy unikać tworzenia się grup piszących test przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny przed rozpoczęciem testu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po teście uczniowie powinni dzielić  się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 3. Uczniowie zostawiają rzeczy osobiste (plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.) w szatni.
 4. W czasie pisania testu diagnostycznego obowiązują zasady bezpieczeństwa:
 • zakaz kontaktowania się z innymi uczniami
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście